Zásady vrácení peněz

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný. právo na odstoupení od smlouvy Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat (Skin Distinct, Inkustraße 1-7/Stiege 3/2nd floor, +43 (0) 2243/20 898 90, office@skindistinct.com) jasné prohlášení (např. dopis s dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Důsledky odvolání Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení námi, neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.) – To Skin Distinct, kancelář [at] skindistinct.com, Inkustraße 1-7/Stiege 3/2. 1. patro, A-3400 Klosterneuburg: – Odvolávám/my (*) tímto ruším mnou/námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/ poskytnutí následující služby (*) – Objednáno dne (*) / přijato dne (*) – jméno spotřebitele (spotřebitelů) – adresa spotřebitele (spotřebitelů) – Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení učiněno na papíře) - Datum ——————————————— (*) Nehodící se škrtněte. Vyloučení nebo předčasné vypršení práva na odstoupení od smlouvy Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy - na dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele; - na dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo brzy překročeno; - na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, ale které lze dodat nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výchylkách trhu, na kterém podnikatel nemá vliv; - na dodávku novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném. U smluv zaniká právo na odstoupení předčasně - na dodávku zapečetěného zboží, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny není vhodné vrátit, byla-li jeho pečeť po dodání odstraněna; - na dodávku zboží, pokud bylo po dodání pro svou povahu neoddělitelně smíseno s jiným zbožím; - pro dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání porušena.